ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรเนินฤาษีฤาษีดัดตน 15 ท่าผลการดำเนินงาน ประมวลภาพกิจกรรมฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
 1.   ที่มาชื่อสวนสมุนไพรฯ

    
  "สวนสมุนไพรไภษัชยพฤกษ์แม่โจ้"

           คำว่า "ไภษัชย" หมายถึง  พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภา พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค
           
           คำว่า "พฤกษ์"   หมายถึง  พรรณไม้สมุนไพรนานาชนิด
            
           คำว่า "แม่โจ้"    หมายถึง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            
           ดอกไม้ประจำสวน คือ  ดอกอินทนิลน้ำ  เป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
     
   
 1. ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร
 
               ความรู้เรื่องยาสมุนไพรถือเป็นองค์ความรู้ที่เก่าแก่สำหรับมนุษย์ ในวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการที่มนุษย์รู้จักนำสมุนไพรชนิดต่าง ๆ มาใช้ในการรักษาโรคได้นั้น น่าจะเกิดจากการเรียนรู้จากพฤติกรรมของสัตว์ การบอกเล่าต่อ ๆ กันมา หรือเกิดจากการทดลองและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากสมุนไพรมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์  มาตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์
              มนุษย์มีวิวัฒนาการในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจึงรู้จักนำสมุนไพรมาใช้เป็นอาหาร เชื้อเพลิง เครื่องนุ่งห่ม และส่วนหนึ่งก็ใช้เป็นยารักษาโรค รูปแบบการใช้สมุนไพรก็จะมีความแตกต่างกันตามความหลากหลายของเผ่าพันธุ์มนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น

แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย  มูลนิธการแพทย์แผนไทยพัฒนา (2548)

       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157