ฐานข้อมูลสมุนไพรในตำรับยาหมอพื้นบ้านล้านนา

Maejo Lanna Medicine : MLM

 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติตำรับยาล้านนา
» ค้นหาสมุนไพรในตำรับยา
» ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
» หมอเมืองล้านนา
» สมุนไพรในตำรับยาหมอเมืองล้านนา
» ตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
» ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
» ประสบการณ์ผู้ใช้สมุนไพร
» งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยา
» VDO สมุนไพรตำรับยา
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

งานวิจัยสมุนไพรในตำรับยาที่เกี่ยวข้อง
12345
ชื่องานวิจัย/วารสารชื่อผู้แต่งที่อยู่แหล่งที่มาปี พ.ศ.
อรทัย เนียมสุวรรณ* พัชรวลัย ใจสมุทร เกศริน มณีนูน และ สนั่น ศุภธีรสกุล
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
2555
กรกนก โอภาสตระกูล 1 ,ชวิกานต ทับบุญ * ,พรรณวดี อุปนันท1 ,เมธิน ผดุงกิจ1 ,พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ1
1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / *Corresponding author: คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150. e-mail : Chavikan4@hotmail.com
ว.เภสัชศาสตร์อีสาน
2557
ดร. ผ่องพรรณ ศิริพงษ์
กลุ่มงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
     
12345
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873611 โทรสาร (053) 498157